FREE
ผู้แต่ง : อ.พรพิไล เลิศวิชา
สำนักพิมพ์ :
ภาษา :
จำนวนหน้า : 129
ขนาดไฟล์ : 10.7 mb
ISBN :
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาศาตร์ จิตวิทยา และความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในสถานการณ์ของสังคมไทย

Write a review

Please login or register to review