SAVE 19%

฿129 ฿160
Type : Ebook
Publisher : People Media
Author : พีเพิลมีเดียบุ๊คส์


Number of Pages : 202
File Size : 13.3 MB
นักธุรกิจหรือเจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จโดยส่วนใหญ่
ได้ผ่านวิกฤตการณ์ชีวิตมาแล้วทุกราย ไม่มีใครที่หลีกหนีพ้นวิกฤตในชีวิตที่หนักหนาแทบจะเอาชีวิตไม่รอด หรือแม้กระทั่งธุรกิจพังพินาศ หนังสือเล่มนี้จึงให้คําจํากัดความไว้ว่า “พลิกวิกฤตให้เป็นทอง” มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อให้ผู้อ่านได้นําข้อคิดและกลยุทธ์จากผู้เขียนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ ก้าวข้ามวิกฤตสู่ประตูแห่งความสําเร็จหนังสือ“พลิกวิกฤตให้เป็นทอง” ผ่านการรังสรรค์จากอาจารย์ มานิตรัตนสุวรรณ " ที่เขียนจากประสบการณ์จริง และจากการศึกษาตํารับตําราต่างประเทศประกอบ
เพื่อเป็นคู่มือผู้บริหารและนักธุรกิจทั้งหลาย ให้มีหลักการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ การแก้ปัญหา และการหาทางออก ขอให้อ่านตั้งแต่ต้นไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายรับรองว่าจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

Write a review

Please login or register to review