SAVE 20%

฿156 ฿195
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ดร.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์


Number of Pages : 54
File Size : 120.1 MB
คู่มือการปลูกผักบุ้งที่มีสาระความรู้ครอบคลุมครบทุกเรื่อง แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักลักษณะต้นผักบุ้ง แหล่งกำเนิดจากทั่วโลก รวมถึงสายพันธุ์ผักบุ้งในประเทศไทย แนะนำวิธีเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ธรรมชาติของผักบุ้ง วิธีปลูกที่หลากหลาย และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

Write a review

Please login or register to review