SAVE 30%

฿210 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ. สุรีพร อุทัยคุปต์
ISBN : 9786163983077
Language : Thai
Number of Pages : 204
File Size : 8.86 MB
ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม หากไม่ได้รับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุม อาการปวดคอที่เกิดขึ้นก็จะยังคงอยู่หรือไม่ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก  การรักษาเพียงแค่อาการปวดคอไม่ใช่คำตอบทั้งหมด  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาความรู้สอดแทรกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริงทางคลินนิก

Write a review

Please login or register to review
Related Products