SAVE 30%

฿245 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์,รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
ISBN : 9786163983169
Language : thai
Number of Pages : 472
File Size : 3.29 MB
การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products