SAVE 30%

฿231 ฿330
Type : Ebook
Year of Publish : 2015
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ. ดร.กรุณำ รักษวิณ
ISBN : 9786163980403
Language : Thai
Number of Pages : 159
File Size : 4.09 MB
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย” กลับมาตั้งคำถามใหม่อีกครั้งว่า ตึกแถวที่จะแสดงความเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา ควรเป็นอย่างไร ผู้เขียนได้สรุปงานเขียนทั้งที่เป็นหนังสือและบทความวิจัยของนักวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดอันหลากหลายด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในยุโรปและเอเชีย รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาสภาพแวดล้อมเพื่อเจาะหาประเด็นแนวคิดที่เหมาะสมใน ส่วนที่จะนำามาปรับใช้ได้กับการศึกษาการเป็นตึกแถวของล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products