SAVE 30%

฿210 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร. อัจฉรา สโรบล
ISBN : 9786163982735
Language : thai
Number of Pages : 142
File Size : 5.58 MB
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็นพัฒนาการของแฟชั่นมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแฟชั่นความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเสื้อผ้า หลักการออกแบบเสื้อผ้าเป็นขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากหนังสือทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังมีเทคนิคขั้นตอนของการวาดหุ่นแบบง่ายซึ่งผู้เขียนได้ค้นหาวิธีการวาดจากประสบการณ์ที่ฝึกปฎิบัติทดลองปรับปรุงให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและง่ายสำหรับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจศิลปะด้านออกแบบเสื้อผ้าสามารถนำไปศึกษาและฝึกใช้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งการนำไปประกอบอาชีพ นอกจากนี้ผู้เขียนได้นำข้อค้นพบจากหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยในชุมชนได้อีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products