SAVE 30%

฿385 ฿550
Type : Ebook
Year of Publish : 2018
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ผศ.ดร.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ,อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
ISBN : 9786163982032
Language : thai
Number of Pages : 448
File Size : 14.62 MB
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม  สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับยาที่ใช้บ่อยในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดการซักประวัติและการประเมินผู้ป่วย  แนวทางในการป้องกัน  การเกิดโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดผิดปกติ  ภาวะความดันในปอดสูง  ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจและยาที่ใช้ในการรักษา  ยาต้านการแข็งตัวของเลือดกลุ่มใหม่  ยาที่ใช้ในภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ  ภาวะหัวใจล้มเหลว ภาวะลิ้นหัวใจผิดปกติและอาการไม่พึงประสงค์ของยาที่ใช้รักษาโรคจิตเวชและโรคมะเร็งต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

Write a review

Please login or register to review
Related Products