SAVE 30%

฿406 ฿580
Type : Ebook
Year of Publish : 2016
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี, ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญไพลิน ทองธรรมชาติ, อินทนนท์ สุกกรี
ISBN : 9786163980632
Language : thai
Number of Pages : 362
File Size : 364.44 MB
วัฒนธรรมการทำมาหากินโดยการปลูกข้าวนาดำ "เฮ็ดนาเมืองลุ่ม" ทำให้ชาวไทในอัสสัมและอรุณาจัลประเทศ เลือกตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำพรหมบุตรและแควของแม่น้ำนั้นเช่น น้ำหก (Dhihing river) ปรับแต่งพื้นที่ลุ่มน้ำให้เป็นนา และวางระบบผันน้ำเข้านา  เพื่อปลูกข้าวนาดำตามวิถีเดิมสร้างเรือนไม้และไม้ไผ่ที่มีเสาและยกพื้นเรื่อนขึ้นสูง มีใต้ถุน เพื่อให้พ้นจากน้ำเวลาน้ำท่วม มีแต่กลุ่มไทอาหมเท่านั้นที่รับวัฒนธรรมแบบอินเดียในการสร้างเรือนแบบใช้พื้นดินเป็นพื้นเรือน  วัฒนธรรมไทที่ให้ความเข้มข้มกับการเป็นเครือญาติและชุมชน  ทำให้ชาวไทอยู่กระจุกตัวเป็นหมู่บ้าน  มีหอเสื้อบ้านซึ่งคือที่สิงสถิตของบรรพชนผู้สร้างหมู่บ้าน  นิยมแต่งงานภายในกลุ่มคนไทด้วยกัน  สร้างเรือนแล้วขยายเพิ่มห้องต่อเรือนให้ยาวออกไปเรื่อยๆ หรือสร้างเรือนเล็กติดกับเรือนใหญ่ เรียกว่าเรือนอ่อน ความสำคัญของครอบครัวในวัฒนธรรมไท  ทำให้ห้องครัวหรือที่เตาไฟมีความเป็นพิเศษ  เป็นที่ซึ่งสมาชิกต่างรุ่นอายุของครอบครัวจะมาพบปะสัมพันธ์กันในรอบวัน

Write a review

Please login or register to review
Related Products