SAVE 30%

฿385 ฿550
ผู้แต่ง : ผศ. ดร. อภิโชค เลขะกุล
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 392
ขนาดไฟล์ : 7.59 mb
ISBN : 9786163981653
ประเภทหนังสือ : ebook
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป้าหมายและเชื่อถือได้มากที่สุด ส่วนการออกแบบนั้น เป็นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในการสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบโจทย์และ/หรือแก้ปัญหาทางการใช้งาน ทางเทคโนโลยี และทางสุนทรียภาพ การที่นักออกแบบจะก้าวเข้ามาเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องทำความเข้าใจกับการวิจัยเสียก่อน การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่เป็นกลาง และเป็นมาตรฐานที่เทียบกันได้ระหว่างสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์ ความแตกต่างขึ้นอยู่แนวทางของการวิจัย วัตถุประสงค์ชนิดของข้อมูล และบริบทของงานวิจัยนั้นๆ นักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อม (สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือการออกแบบชุมชน) จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัย ตลอดจนสามารถทำวิจัยที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับสาขาอื่นๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products