SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Year of Publish : 2016
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู
ISBN : 9786163981219
Language : thai
Number of Pages : 184
File Size : 2.93 MB
โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและประเทศชาติ พยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดให้มีความสามารถในการจัดการตนเอง ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการเจ็บป่วย จะช่วยให้ผู้ป่วยไตเรื้อรัวที่ฟอกเลือดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยามวไปในทางที่ดี ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products