฿150
Type : Ebook
Publisher : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
Author : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ISBN : 978-616-92582-4-7
Language : thai
Number of Pages : 73
File Size : 2.91 MB
ข้อคิดจากขุนเขา: ด้านความสำเร็จ (Success)
ซึ่งคุณจะไม่สามารถหาได้จากหนังสือเล่มอื่นๆของ "ขุนเขา"
เอาไว้มากกว่า 200 ข้อคิด มีทั้งคำคมความสำเร็จที่คล้องจอง ข้อคิดที่กระชับโดนใจ และกาพย์กลอนที่จะกระตุ้นให้ก้าวเข้าสู่คำว่าความสำเร็จได้มั่นคงยิ่งกว่าเดิม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หนังสือชุด ราคาพิเศษ: