SAVE 30%

฿245 ฿350
ผู้แต่ง : พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 298
ขนาดไฟล์ : 14.55 mb
ISBN : 9786163983398
ประเภทหนังสือ : ebook
การประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณ จะมุ่งเน้นไปในด้านการศึกษาท่ีอาศัยหลักการทาง วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ การศึกษาที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถตรวจวัดค่า ตัวแปรต่าง ๆ เป็นตัวเลข โดยอาศัยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์และ/หรือการทดสอบ ตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ สามารถอธิบายได้โดยใช้หลักเหตุและผล และสามารถทดลองหรือท�าซ�้าได้ เปาหมายสุดท้ายของการประเมินความเส่ียงเชิงปริมาณนี้จะน�าไปใช้ประโยชน์ในแง่การเป็นข้อมูล น�าเข้า (Input) ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีการอธิบายปรากฏการณ์ เชิงสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา โดยอาศัยการเก็บข้อมูลที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) การสมั ภาษณเ์ ฉพาะกลมุ่ (Focus group interview) รว่ มกบั เทคนคิ การศกึ ษา อ่ืน ๆ เช่น การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research) เป็นต้น การศึกษาในแนวนี้ จะไม่เน้นการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ การเก็บข้อมูลเชิงตัวเลข หรือการวิเคราะห์ทางสถิติ อย่างไร กต็ามมผีใู้หค้วามเหน็ไวว้า่ลา�พงัการใชห้รอืไมใ่ชข้อ้มลูทเี่ปน็ตวัเลขมใิชเ่ครอ่ืงชวี้ดัทดี่วีา่ การศกึษาเรอ่ืงใด เปน็ การศกึ ษาเชงิ คณุ ภาพหรอื เชงิ ปรมิ าณ สว่ นทนี่ า่ จะใชพ้ จิ ารณาความแตกตา่ งคอื วธิ กี ารเขา้ ถงึ ขอ้ มลู และการนา�เสนอขอ้มลูเพอื่ตอบปญัหาทตี่งั้ไว้การศกึษาเชงิคณุภาพนถี้อืไดว้า่มวีธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูทดี่ี เพราะผู้ท�าการศึกษาจะต้องท�าตัวให้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และ ความไวว้ างใจจนสามารถเกบ็ ขอ้ มลู ทต่ี รงกบั ความเปน็ จรงิ มากทส่ี ดุ อกี ประการหนง่ึ การนา� เสนอขอ้ มลู วธิ กี ารเชงิ คณุ ภาพจะเนน้ ความหลากหลายและความครอบคลมุ ของขอ้ มลู ดงั นนั้ จดุ เนน้ ของการศกึ ษา เชิงคุณภาพนี้ไม่ใช่การครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างในระดับกว้างดังเช่นการศึกษาเชิงปริมาณ แต่เป็นการ เสนอผลใหเ้หน็แงม่มุหลายๆดา้นของกลมุ่ตวัอยา่งขนาดเลก็ อยา่งไรกต็ามแมก้ารศกึษาในสองดา้นน้ี จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าการประเมินความเสี่ยงจะต้องแยกกันโดยเด็ดขาด โดยข้อเท็จจริงแล้วการศึกษาท้ังสองด้านจะต้องกระท�าควบคู่กันไป และบ่อยครั้งที่การศึกษาทั้งสอง วิธีต่างเป็นข้อมูลน�าเข้าและข้อมูลปอนกลับซึ่งกันและกัน ผลท่ีได้จากการศึกษาท้ังสองวิธีร่วมกัน จะลบจุดด้อยที่แต่ละวิธีมีให้หมดไป ท�าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและสามารถน�าไปสู่ การแก้ปัญหาได้ตรงจุดกว่าการใช้การศึกษาเพียงวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน

Write a review

Please login or register to review
Related Products