SAVE 30%

฿189 ฿270
Type : Ebook
Year of Publish : 2019
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วิริยจารี
ISBN : 9786163984043
Language : thai
Number of Pages : 590
File Size : 33.41 MB
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือที่จัดการพิมพ์ใหม่จากหนังสือที่ใช้ชื่อว่าหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเติมชื่อหนังสือเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน รวมทั้งเป็นการจัดการและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ซึ่งหลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นการจัดการระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดกลไกใหม่ในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้เชิงพาณิชย์ จึงนับว่าเป็นนวัตกรรมเชิงระบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products