FREE
ผู้แต่ง : กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
สำนักพิมพ์ : Hall of Fame
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 170
ขนาดไฟล์ : 3.67 mb
ISBN : 978-616-407-189-6
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือ Python ๑๐๑ เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหาหลังชมภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาด้วยตนเอง ในแต่ละบท ใชเ้ตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และใชร้ ะหวา่ งการเขยี นโปรแกรมจรงิ ในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์โดยมีระบบ Grader ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของผลการทำงานของโปรแกรมอย่างอัตโนมัติ นิสิตจะได้ฝึกเขียนโปรแกรมตาม โจทย์ ฝึกหาที่ผิด และฝึกตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแบบฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมอีกมากมายใน ระบบ Grader ให้นิสิตได้ทำเสริมอีกด้วย

Write a review

Please login or register to review
Related Products