฿250
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : Thai
จำนวนหน้า : 134
ขนาดไฟล์ : 5.98 mb
ISBN : 9786163983183
ประเภทหนังสือ : book
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในการประเมินอายุการ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารคือ จะทราบได้อย่างไรว่า “ควรเลือกใช้วิธีหรือปัจจัยใดในการประเมินอายุการ เก็บรักษา” อันเนื่องมาจากผูู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารโดยส่วนใหญ่ ไม่ทราบกระบวนการหรือการเลือกปัจจัยที่สําคัญในการประเมินอายุการเก็บรักษา หรืออาจไม่ทราบ การคํานวณโดยใช้สมการต่างๆ สําหรับทํานายอายุการเก็บรักษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products