฿350
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร. วราภรณ์ บุญเชียง
ISBN : 9786163980434
Language : Thai
Number of Pages : 472
การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในการดูแลรักษาคนทั้งคนอย่างเป็นองค์รวม หนังสือ "การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น" เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตที่สภาการพยาบาลกำหนด  ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้ดี

Write a review

Please login or register to review
Related Products