฿480
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์
สำนักพิมพ์ : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ภาษา : English
จำนวนหน้า : 244
ขนาดไฟล์ : 36.01 mb
ISBN : 9786163983213
ประเภทหนังสือ : book
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและยูแคริโอต  จุลินทรีย์ที่เจริญในสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้ว ไวรัสวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอตวิธีการทางจุลชีววิทยา  การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ จุลินทรีย์ และเทคโนโลยีชีวภาพของจุลินทรีย์ มาอธิบายโดยใช้ภาษาที่อ่านง่ายพร้อมภาพประกอบ  เพื่อใช้ช่วยในการศึกษาค้นคว้า  และทำความเข้าใจเนื้อหาวิชาการทางด้านจุลชีววิทยาด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน  นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจงานทางด้านจุลชีววิทยาทั่วไป 

Write a review

Please login or register to review
Related Products