SAVE 25%

฿150 ฿200
Type : Ebook
Publisher : Naresuan University Publishing House
Author : ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
ISBN : 978-616-426-023-8
Language : thai
Number of Pages : 166 File Size : 6.43 MB
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจ และการครอบงำแบ่งออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประเด็นสำ คัญที่อาจจะไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะมุ่งเป้าไปที่การทำ คะแนนให้ผ่านในการทดสอบต่าง ๆ หรือมุ่งเน้นฝึกทักษะทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด - บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ - บทที่ 2 การแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปทั่วโลก - บทที่ 3 การครอบงำเชิงภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - บทที่ 4 ประวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย - บทที่ 5 ภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products