SAVE 25%

฿150 ฿200
Type : Ebook
Year of Publish : 2017
Publisher : Naresuan University Publishing House
Author : ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
ISBN : 978-616-426-023-8
Language : thai
Number of Pages : 166
File Size : 6.43 MB
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ: มายา อำนาจ และการครอบงำแบ่งออกเป็น 5 บท เพื่อให้ผู้อ่านตระหนักถึงประเด็นสำ คัญที่อาจจะไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมากล่าวถึงในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะมุ่งเป้าไปที่การทำ คะแนนให้ผ่านในการทดสอบต่าง ๆ หรือมุ่งเน้นฝึกทักษะทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด

- บทที่ 1 ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ
- บทที่ 2 การแพร่ขยายของภาษาอังกฤษไปทั่วโลก
- บทที่ 3 การครอบงำเชิงภาษาและวัฒนธรรมผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
- บทที่ 4 ประวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
- บทที่ 5 ภาษาอังกฤษที่แปรเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products