฿79
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : กองบรรณาธิการ สกายบุ๊กส์
ISBN : 9786162135385
Language : thai
Number of Pages : 58
File Size : 23.42 MB
พระอุรุวลกัสสปะ เป็นเลิศด้านมีบริวารมาก ช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธองค์ในการเผยแผ่พระศาสนา โน้มนำให้พระเจ้าพิมพิสารและชาวกรุงราชคฤห์เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products