฿95
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9789743897917
Language : thai
Number of Pages : 265
File Size : 11.30 MB
รวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้ง การอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การดู หลักภาษา คำราชาศัพท์และคำสุภาพ การยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม รวมถึงคำสุภาษิตและคำพังเพย เนื้อหาสาระครบถ้วน รูปเล่มจัดทำขนาดพกพาเหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียนได้ศึกษาหรืออ่านเพื่อทบทวนบทเรียนสารบัญบทที่ 1 การอ่านบทที่ 2 การเขียนบทที่ 3 การพูด การฟัง การดูบทที่ 4 หลักภาษาบทที่ 5 คำราชาศัพท์และคำสุภาพบทที่ 6 การยืมคำจากภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยบทที่ 7 วรรณคดีและวรรณกรรมบรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products