฿159
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162135798
Language : thai
Number of Pages : 82
File Size : 50.72 MB
กิจกรรมแห่งความสุขได้เริ่มขึ้นแล้ว! เมื่อค่านิยมหลัก 12 ประการ ถูกร้อยเรียงเป็นนิทาน 12 เรื่อง เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักพื้นฐานให้อ่านสนุก ปลุกจิตสำนึก แฝงไว้ด้วยข้อคิดและคติเตือนใจ เพราะนิทานเป็นเครื่องมือทรงพลังที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ และเป็นพื้นฐานในการสร้างปัญญาให้กับเด็กๆสารบัญค่านิยม ข้อ 1 พระราชาผู้ทรงธรรมค่านิยม ข้อ 2 หนังสือมหัศจรรย์ค่านิยม ข้อ 3 แก๊งนกเป็ดน้ำค่านิยม ข้อ 4 อาณาจักรแห่งปัญญาค่านิยม ข้อ 5 มดสีรุ้งกับขนมมงคลค่านิยม ข้อ 6 อัญมณีแห่งคำสัตย์ค่านิยม ข้อ 7 ประชามติของหมู่บ้านขนปุยค่านิยม ข้อ 8 คืนพิเศษของชาวอินูอิตค่านิยม ข้อ 9 พายุสติแตกค่านิยม ข้อ 10 มังกรออมพลังงานค่านิยม ข้อ 11 พระราชาผู้ตัดสินกิเลสได้ค่านิยม ข้อ 12 ฝูงหนูป่าในเหมันตฤดูคำนิยมไม่ว่าสังคมไทยและสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทุกสังคมย่อมต้องการความสุขความสามัคคีปรองดองกัน หากสร้างเหตุและปัจจัย คือทำให้พลเมืองมีค่านิยมที่ดีงามทั้ง 12 ประการนี้ได้ ทั้งจิตใจและร่างกายของพลเมืองไทยทุกคนก็จะเป็นสุข ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างแน่นอน -- ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล --

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products