฿215
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162135972
Language : thai
Number of Pages : 462
File Size : 28.23 MB
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งอาเซียนและเก็งข้อสอบ O-NET นำเสนอในรูปแบบโจทย์ข้อสอบครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ พร้อมอธิบายคำตอบอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำให้น้อง ๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ สามารถค้นคว้าหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจเนื้อหาของทั้ง 5 วิชาหลักอย่างละเอียดสารบัญ- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ภาษาไทย- สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม- ข้อสอบ O-NET & ข้อสอบอาเซียน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products