฿175
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162136061
Language : thai
Number of Pages : 377
File Size : 20.15 MB
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 วิชาหลักได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งอาเซียน นำเสนอในรูปแบบโจทย์ข้อสอบครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ พร้อมอธิบายคำตอบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำให้น้อง ๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ สามารถค้นคว้าหาคำตอบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเนื้อหาของทั้ง 5 วิชาหลักอย่างละเอียด- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาต่างประเทศ- ภาษาไทย- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม- อาเซียน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products