฿175
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162136870
Language : thai
Number of Pages : 337
File Size : 7.10 MB
รวมข้อสอบ ป.4 ( 5 วิชาหลัก) เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 5 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและศีลธรรม รวมทั้งรอบรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียน รวมข้อสอบ ป.4 ( 5 วิชาหลัก) เล่มนี้ นำเสนอรูแบบโจทย์ข้อสอบครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ พร้อมอธิบายคำตอบอย่างชัดเจนเข้าใจง่าย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำให้น้องๆ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ สามารถค้นคว้าหาคิดตอบได้อย่างถูกต้องและเข้าใจเนื้อหาของทั้ง 5 วิชาหลักอย่างละเอียด

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products