฿45
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 9786162131097
Language : thai
Number of Pages : 107
File Size : 15.17 MB
รวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดโทรศัพท์ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ และผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการรับโทรพศัพท์เป็นประจำ เป็นหนังสือที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานมาบ้างแต่ไม่ค่อยมีโอกาสใช้ในการพูดโทรศัพท์ และผู้ที่ต้องการเรียนลัดเกี่ยวกับการพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษโดยการท่องจำ นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวกสารบัญ- การรับโทรศัพท์- การรับและฝากข้อความ- การรับโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ- การโทรศัพท์แจ้งเหตุร้าย

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products