฿175
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : Sky Books
ISBN : 978-616-213-594-1
Language : thai
Number of Pages : 133
File Size : 13.81 MB
“สุดาเทพ” เทวดาล้างเท้าที่ถูกกลั่นแกล้งจากเหล่าเทวดาเสมอ พระอินทร์จึงสงสาร ประทานขวานวิเศษ ชื่อ “ขวานฟ้า” ไว้ใช้ป้องกันตน แต่สุดาเทพกลับใช้ขวานฟ้าเพื่อแก้แค้น จนเหล่าเทวดาล้มตาย พระอาทิตย์จึงลงมาปราบด้วยการสาปให้ใบหน้ามีรอยไหม้ดำและลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชดใช้กรรมพร้อมขวานวิเศษคู่กาย

Write a review

Please login or register to review
Tags: -
Related Products