SAVE 20%

฿199 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. ศุภชัย นาทะพันธ์
ISBN : 9786160835423
Language : thai
Number of Pages : 201
File Size : 10.98 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพ" ซึ่งประกอบไปด้วย วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ การวางแผนคุณภาพให้กับระบบการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผน การตรวจประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ เพื่อยกระดับของการประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีอบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และสำหรับวิศวกร ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของการประกันคุณภาพ
บทที่ 2 การวางแผนคุณภาพ
บทที่ 3 การควบคุมคุณภาพ
บทที่ 4 การตรวจประเมินคุณภาพ
บทที่ 5 การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
บทที่ 6 การปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products