SAVE 15%

฿165 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ
ISBN : 9786160817771
Language : thai
Number of Pages : 267
File Size : 5.76 MB
เนื้อหาโดยสังเขป
การบริหารการตลาด เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาดจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการบริหารอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของตลาด และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต

สารบัญ
บทที่ 1 การบริหารการตลาด
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด
บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน
บทที่ 4 การตลาดแบบ STP
บทที่ 5 การวางแผนการตลาด
บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์
บทที่ 7 การตั้งราคา
บทที่ 8 ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 9 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด
บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด
บทที่ 11 การปฏิบัติและการควบคุมทางการตลาด
บทที่ 12 การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า
บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ
บทที่ 14 การสร้างตราผลิตภัณฑ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products