SAVE 17%

฿119 ฿144
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. อมรรักษ์ สวนชูผล
ISBN : 9786160832514
Language : thai
Number of Pages : 183
File Size : 25.05 MB
"การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกด้านการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุในเมืองไทย โดยมีเนื้อหา 8 บท ได้แก่ โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมทีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ และเอกสารอ้างอิงสำหรับศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงผู้ที่ต้องการทำธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

สารบัญ
บทที่ 1 โครงสร้างและลักษณะธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
บทที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 4 การวางตำแหน่งทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 6 การบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 7 ปัญหาธุรกิจบริการผู้สูงอายุ
บทที่ 8 จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจบริการผู้สูงอายุในอนาคต
คำนิยม
ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง แลละมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือวิชาการประเภทคลาสสิค สำหรับวิชาการจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุและประเทศไทย โดยปราศจากข้อกังขาทั้งปวง
-- รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ --
อาจารย์อาวุโสภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นกลไกเล็กๆ ส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อนักศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจแนวทางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
-- ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว --
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Write a review

Please login or register to review
Related Products