SAVE 26%

฿119 ฿160
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ISBN : 9786160832934
Language : thai
Number of Pages : 161
File Size : 8.50 MB
"เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ" ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รายวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ และการสร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมมีตัวอย่างประกอบ บทสรุป และคำถามม้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานแม่พิมพ์โลหะ
บทที่ 2 ประเภทแม่พิมพ์ตัดโลหะ
บทที่ 3 ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 4 การคำนวณและการออกแบบในงานสร้างแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
บทที่ 5 การร้างแม่พิมพ์และการประกอบชุดแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ

Write a review

Please login or register to review
Related Products