฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ISBN : 9786160805686
Language : thai
Number of Pages : 365
File Size : 11.16 MB
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการรวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

รวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและการปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อการศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 2 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 ระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 การตรวจสอบระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 การวินิจฉัยปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
คำนิยม
หนังสือ "งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อขัดข้องของระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาในวิชางานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
-- พิษณุ จงไพบูลย์สวัสดิ์ --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products