SAVE 28%

฿140 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ
ISBN : 9742123608
Language : thai
Number of Pages : 261
File Size : 4.17 MB
การบริหารการตลาด : Marketing Management
คู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต
ผู้เขียน ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ

การบริหารการตลาดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารธุรกิจ ที่ต้องอาศัยทั้งหลักการทฤษฎี และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการตลาด และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ การบริหารการตลาด เล่มนี้ จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบริหารการตลาดในอนาคต

สารบัญ

บทที่ 1 การบริหารการตลาด

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด

บทที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน

บทที่ 4 การตลาดแบบ STP

บทที่ 5 การวางแผนการตลาด

บทที่ 6 การบริหารผลิตภัณฑ์

บทที่ 7 การตั้งราคา

บทที่ 8 การติดต่อสื่อสารทางการตลาด

บทที่ 10 การส่งเสริมการตลาด

บทที่ 11 การปฎิบัติและการควบคุมทางการตลาด

บทที่ 12 การบริหารสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า

บทที่ 13 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

บทที่ 14 การสร้างตราผลิตภัณฑ์

ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products