SAVE 29%

฿120 ฿170
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ
ISBN : 9742124647
Language : thai
Number of Pages : 228
File Size : 2.95 MB
การบริหารการขาย
ผู้เขียน ผศ.ดร.นิติพล ภูตะโชติ

การบริหารการขาย (Sales Management) เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีด้านการขายและการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้มากที่สุด ลักษณะการเขียนใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจไอย่างรวดเร็ว ในแต่ละบทจะมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านฝึกทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทดสอบและประเมินความเข้าใจในการอ่าน

Write a review

Please login or register to review
Related Products