SAVE 15%

฿62.05 ฿73
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ชัยวุฒิ สุธรรม
ISBN : 9786160829743
Language : thai
Number of Pages : 246
File Size : 21.61 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน ชัยวุฒิ สุธรรม

จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 รหัสวิชา 2106-1003 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสา งานบันได งานพื้น และงานหลังคา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน หรือค้นคว้าเพิ่มเติม
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต
บทที่ 4 งานฐานราก
บทที่ 5 งานคาน
บทที่ 6 งานเสา
บทที่ 7 งานบันได
บทที่ 8 งานพื้น
บทที่ 9 งานหลังคา

Write a review

Please login or register to review
Related Products