SAVE 41%

฿148.75 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
ISBN : 9786160823444
Language : thai
Number of Pages : 449
File Size : 7.22 MB
การเขียนแบบไฟฟ้า
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
ผู้เขียน รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

"การเขียนแบบไฟฟ้า" เล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการเขียนแบบไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ และรหัสสีของสายไฟฟ้าใหม่ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 อีกทั้งเนื้อหาทั้งหมดก็ได้ทำการแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เพื่อให้เงื่อนไขเป็นปัจจุบันเช่นกัน ทั้งนี้การจัดเนื้อหาเป็นไปตามลำดับทุกขั้นตอน ทำให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบการเขียนแบบไฟฟ้าเป็นตัวอย่างชัดเจน จึงเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สำหรับประชาชนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดียิ่ง
สารบัญ
บทที่ 1 การเขียนแบบเบื้องต้น
บทที่ 2 พื้นฐานการคำนวณ
บทที่ 3 ชนิดของแบบไฟฟ้า
บทที่ 4 ไดอะแกรมเส้นเดียว
บทที่ 5 ไดอะแกรมแผนผังการเดินสาย
บทที่ 6 ไดอะแกรมการเดินสายและการต่อสาย
บทที่ 7 แสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า
บทที่ 8 ไฟฟ้ากำลัง
บทที่ 9 การต่อลงดิน
บทที่ 10 การจัดเรียงแบบไฟฟ้า
บทที่ 11 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products