SAVE 41%

฿195.5 ฿330
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. ธรรมนูญ สุขไชยะ
ISBN : 9786160821082
Language : thai
Number of Pages : 555
File Size : 4.55 MB
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ผู้เขียน ดร. ธรรมนูญ สุขไชยะ

เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. โดยมีการใช้ครั้งแรกในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี 2536 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน ในเล่มได้รวบรวมทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน นอกจากนี้ ยังได้เน้นการนำทฤษฎีของฟูริเยร์และลาปลาซไปประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีการวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างที่หลากหลายจำนวนมาก เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนอภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ตัวแปรเชิงซ้อน
บทที่ 2 การวิเคราะห์เวกเตอร์
บทที่ 3 อนุกรมฟูริเยร์
บทที่ 4 ผลการแปลงฟูริเยร์
บทที่ 5 การแปลงลาปลาซ
บทที่ 6 ผลการแปลงลาปราซผกผัน
บทที่ 7 การประยุกต์อนุกรมฟูริเยร์และผลการแปลงฟูลิเยร์
บทที่ 8 การประยุกต์ผลการแปลงฟูลิเยร์

Write a review

Please login or register to review
Related Products