SAVE 29%

฿269 ฿380
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง
ISBN : 9786160812486
Language : thai
Number of Pages : 595
File Size : 69.50 MB
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
ใหม่ล่าสุด กับเรื่อง "ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์" ที่ไม่มีอธิบายในหนังสือเล่มไหนมาก่อน
ผู้เขียน ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ได้บูรณาการศาสตร์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกัน เพื่อที่จะสามารถประยุกต์เอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา ทันสมัยด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นกับความรู้ เรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย และประยุกต์ใช้ได้จริง
สารบัญ
Part 1 ความรู้พื้นฐาน
บทที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานการจัดการเชิงกลยุทธ์
บทที่ 3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลุยุทธ์

Part 2 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ และการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
บทที่ 5 การจัดทำกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 6 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

Part 3 กลยุทธ์และระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
บทที่ 7 กลยุทธ์การใช้โปรแกรมประยุกต์วิสาหกิจ
บทที่ 8 กลยุทธ์การจัดการความรู้
บทที่ 9 กลยุทธ์การจัดการฐานข้อมูล
บทที่ 10 กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
บทที่ 11 กลยุทธ์เครือข่ายสังคมออนไลน์

Part 4 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
บทที่ 12 กฎหมาย จริยธรรม และธรรมาภิบาลของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

Part 5 กรณีศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products