SAVE 30%

฿140 ฿200
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ISBN : 9786160800667
Language : thai
Number of Pages : 303
File Size : 34.50 MB
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้เขียน ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์

รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์" ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
บทที่ 5 การเริ่มต้นงาน
บทที่ 6 การฝึกอบรม
บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพ
บทที่ 8 ตำแหน่งงาน
บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 10 ค่าตอบแทน

Write a review

Please login or register to review
Related Products