SAVE 30%

฿175 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง
ISBN : 9789742129644
Language : thai
Number of Pages : 416
File Size : 47.20 MB
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการจัดการความรู้
ใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ที่ไม่มีอธิบายในเล่มไหนมาก่อน
ผู้เขียน ผศ.ดร. พรรณี สวนเพลง

ได้บูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกันคือ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ โดยได้รวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการจัดการความรู้ได้ เหมาะสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนอาจารย์ และผู้ที่สนใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานของนวัตกรรม
บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 4 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 5 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
บทที่ 7 การจัดการความรู้ในองค์กรเสมือนจริงและองค์กรแห่งการเรียนรู้
บทที่ 8 การเลือกและจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
บทที่ 11 กรณีศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเด่น ผู้เขียนเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏสวนดุสิต เป็นอาจารย์พิเศษ และเป็นวิทยากรให้กับหลายสถาบันดังทั้งของภาครัฐและเอกชน สามารถช่วยผลักดันยอดขายได้

Write a review

Please login or register to review
Related Products