SAVE 40%

฿93.5 ฿155
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อำพัน เมธนาวิน
ISBN : 9786160801046
Language : thai
Number of Pages : 316
File Size : 4.26 MB
การวัดละเอียด
คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม
ผู้เขียน อำพัน เมธนาวิน

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวัดละเอียด" เป็นการรวมความรู้พื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ และไมโครมิเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา อธิบายหลักการใช้ วิธีการอ่านค่าโดยละเอียด ผู้อ่านสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดละเอียด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดที่มีขีดมาตรา
บทที่ 3 เครื่องมือวัดแบบถ่ายขนาด
บทที่ 4 เครื่องมือวัดแบบเลื่อนได้ที่มีขีดมาตรา
บทที่ 5 เครื่องมือวัดมุม
บทที่ 6 เครื่องมือวัดและตรวจสอบความหยาบผิว
บทที่ 7 เรื่องมือวัดและตรวจสอบแบบค่าคงที่
บทที่ 8 เครื่องมือวัดตรววจสอบเกลียว
บทที่ 9 เครื่องมืวัดขนาดด้วยการเเปรียบเทียบ
คำนิยม
ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชม อาจารย์อำพัน เมธนาวิน ที่มีความเพียรพยายามในการจัดทำหนังสือ "การวัดละเอียด" จนเสร็จสมบูรณ์ หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษา ตลอดไป
-- นายอุดม ไชยเดชาธร --
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีกับหนังสือเล่มนี้ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร พร้อมทั้งแบบฝึกหัดที่จะใช้ให้เกิดทักษะ เหมาะที่จะเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-- นายปิยชาติ จันทสังข์ --
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products