SAVE 30%

฿130 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160803316
Language : thai
Number of Pages : 343
File Size : 4.47 MB
งานฝึกฝีมือ
มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานฝึกฝีมือ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเรื่องของความปลอดภัย เครื่องมืองานช่าง ระบบการวัดและเครื่องมือวัด การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ ตะไบ การตัดโลหะ งานเจาะ การทำเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น การลับคมตัด การตีขึ้นรูปและการชุบแข็ง และการประกอบตัวยึดโลหะ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ และมีรูปประกอบในการปฏิบัติงานฝึกฝีมือ รวมทั้งใบงานให้เลือกในการฝึกปฏิบัติด้วย หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา งานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมืองานช่าง
บทที่ 3 ระบบการวัดและเครื่องมือวัด
บทที่ 4 การร่างแบบและเครื่องมือร่างแบบ
บทที่ 5 ตะไบ
บทที่ 6 งานตัดโลหะ
บทที่ 7 งานเจาะ
บทที่ 8 งานทำเกลียว
บทที่ 9 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 10 งานลับคมตัด
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products