฿98
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ธนพนธ์ พรมราช
ISBN : 9786160834884
Language : thai
Number of Pages : 258
File Size : 11.01 MB
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน ธนพนธ์ พรมราช

"เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลัย รหัสวิชา 20104-2104" เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 มีเนื้อหาให้สามารถศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ การเกิดรูปคลื่นไซน์ สมการแรงเคลื่อนไฟฟ้า ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ ขั้วแม่เหล็กและความถี่ การทำงาน คุณลักษณะและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า งานถอดประกอบอัลเทอร์เนเตอร์รถยนต์ เครื่องกำเนิดที่ชขันด้วยเครื่องยนต์ งานพันขดลวดเครื่องกำเนินไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งานต่อขดลวดแบบสตาร์ เดลต้า งานทดสอบแรงดัน เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างประกอบหลากหลายและแบบฝึกหัดท้ายบท
สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 2 โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 3 การพันขดลวดอาร์มเมเจอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 4 คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 5 การควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 6 การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ใบปฏิบัติงานและใบงาน
- ใบปฏิบัติงานที่ 1 การบันทึกข้อมูลภายนอกและการถอด-ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 2 การบันทึกข้อมูลภายนอกและการถอด-ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แบบขับด้วยเครื่องยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 3 การบันทึกข้อมูลภายในและการรื้อขดลวดอาร์เมเจอร์ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หรือ 3 เฟส
- ใบปฏิบัติงานที่ 4 การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในรถยนต์
- ใบปฏิบัติงานที่ 5 การทำแบบขดลวดและการพันขดลวดอาร์เมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products