฿100
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : กรุณาพร รัตนภูผา
ISBN : 9786160834730
Language : thai
Number of Pages : 264
File Size : 4.56 MB
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน กรุณาพร รัตนภูผา

"กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 20106-2115)" เขียนขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง
บทที่ 2 แรงปฏิกิริยา
บทที่ 3 แรงเฉือน
บทที่ 4 โมเมนต์ดัด
บทที่ 5 แรงภายในโครงข้อหมุน

Write a review

Please login or register to review
Related Products