SAVE 39%

฿194.65 ฿320
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : รศ. บุญเรือง วังศิลาบัตร
ISBN : 9786160831074
Language : thai
Number of Pages : 475
File Size : 23.63 MB
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
ผู้เขียน รศ. บุญเรือง วังศิลาบัตร


รวบรวมและเรียบเรียงจากประสบการณ์ที่ทำการสอนในรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ซึ่งพบว่าผู้ศึกษาส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการใช้คณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการนำวิชาแคลคูลัสเข้ามาประยุกต์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรม เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงจะค่อย ๆ สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้วิธีการของฟูเรียร์ และสรุปรวบยอดแนวความคิดเพื่อใช้ในการคำนวณ โดยการหลีกเลี่ยงการใช้วิธีวิเคราะห์สัญญาณด้วยฟูเรียร์อย่างเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป็นพื้นฐานในการนำไปประกอบการเรียนและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานของอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
บทที่ 2 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง
บทที่ 3 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าด้วยไดโอด
บทที่ 4 การเรียงกระแสไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้
บทที่ 5 สวิตช์สถิต
บทที่ 6 การแปลงผันไฟสลับเป็นไฟสลับ
บทที่ 7 การแปลงผันไฟตรงเป็นไฟตรง
บทที่ 8 การแปลงผันไฟตรงเป็นไฟสลับหรืออินเวอร์เตอร์
บทที่ 9 การขับนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 10 การขับนำมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

Write a review

Please login or register to review
Related Products