SAVE 41%

฿118.15 ฿199
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
ISBN : 9786160827787
Language : thai
Number of Pages : 324
File Size : 17.52 MB
คู่มือเก็งข้อสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3
ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงในระยะประชิดเพื่อพิชิด 100 คะแนนเต็มให้ได้ พลิกแพลงทุกรูปแบบตามแนวข้อสอบ O-NET ปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย
ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

"คู่มือเก็งสอบ คณิตพิชิต O-NET ม.3" ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น จนทำให้เกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครองนักเรียน ที่สนใจสามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการสอนหรือสอบนักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์จนประสบความสำเร็จในการเรียน

คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เขียนได้สร้างข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ O-NET ในปีปัจจุบันของ สทศ. มากที่สุด ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดและเข้าใจง่าย สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถใช้เป็นคู่มือฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริง สามารถพัฒนาให้นักเรียน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์เพื่อพิชิตคะแนนที่ดีที่สุดให้ได้
สารบัญ
- O-NET
- เก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ O-NET ม.3
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10
- รวมเฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 -10
- เฉลยเก็งข้อสอบ คณิตศาตร์ O-NET ม.3
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

Write a review

Please login or register to review
Related Products