SAVE 29%

฿139 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160825226
Language : thai
Number of Pages : 346
File Size : 20.87 MB
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "การจัดการความปลอดภัย" ว่าด้วยเรื่องของ หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง การสารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง การประเมินอันตรายจากการสารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่าง และวัดระดับเสียง
บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย
บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัย และกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจ และการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products