฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. กิจจา บานชื่น,กณิกนันต์ บานชื่น
ISBN : 9786160823475
Language : thai
Number of Pages : 421
File Size : 8.85 MB
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจ การวางแผนและอีกหลายกหลายเรื่องราวควรรู้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ
บทที่ 2 วิวัฒนาการทฤษฎีการจัดการ
บทที่ 3 หลักการและกระบวนการจัดการธุรกิจ
บทที่ 4 การวางแผน
บทที่ 5 การจัดการองค์การและแผนภูมิองค์การ
บทที่ 6 การจัดการงานบุคคล
บทที่ 7 แรงงานสัมพันธ์และหลักการประกันสังคม
บทที่ 8 การอำนวยการ การสั่งการ และการมอบหมายงาน
บทที่ 9 การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล
บทที่ 10 การจูงใจ
บทที่ 11 การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
บทที่ 12 การนำหลักการจัดการไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
บทที่ 13 กระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Write a review

Please login or register to review
Related Products