SAVE 30%

฿330 ฿470
Type : Ebook
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
ISBN : 978-616-398-455-5
Language : thai
Number of Pages : 194
File Size : 29.26 MB
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในช่วงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองของล้านนาจากปรากฏการณ์ทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ที่มาพร้อมอิทธิพลตะวันตกและรสนิยมสมัยใหม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอาคาร ลวดลายประดับตกแต่ง เทคนิควิธีการต่างๆ และกระบวนการช่างของเรือนพักอาศัยขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมล้านนา

Write a review

Please login or register to review
Related Products